martedì 24 maggio 2011

"SA BINZA DE NABOT "

Traduzione in riolese del brano biblico “La vigna di Nabot” 
tratto dal primo libro dei Re: cap. 21 vv. 1-16 
(Bibbia versione ufficiale CEI)

A cura di Benedetto Sulas


Nabot de Izreel tenìada ũa binza accanta de su poàtziu de Acab, rei de Samaria.  Acab adi nãu a Nabot:
Zaimì sa binza tua; sigomenti esti accanta de domu mia, cheriu ponni ũ ottu. In càmbiu t’app’a zai ũa binza pru bella; chi no ti dd’app’a pagai su prétziu chi bàllidi.
Nabot adi arraspostu a Acab:  Chi su Sannori mi ‘ndi liberidi de ti zai s’eredidadi de i babbu mìusu.
Acab si ‘nch’esti andau a domu dispràghiu e tristi po i fuèddusu chi ‘ia nãu Nabot de Izreel: “No t’app’a zai s’eredidadi de i babbu mìusu”.
S’esti croccau ĩ su lettu, s’esti zirau facch’a muru e no adi créffiu pappai.
Esti intrada a innui fìada croccau sa ‘obidda Zezabelli e dd’adi pragontau: “Puita esti tristi aitzi su spìridu tuu e puita no chèrisi pappai ?
Dd’adi arraspostu: “Ca puita appu nãu a Nabot de Izreel: bendimì sa ‘inza tua o, chi ti praghi de prusu, ti zau ũ antra binza, e issu m’adi arraspostu: no app’a zai sa binza mia!
Issàrasa sa pobidda sua, Zezabelli, dd’adi nãu: “No sesi tui su rei de Israelli? Pesadindi, pappa e s’allìrghidi su coru tuu, ti dd’app’a zai deu sa binza de Nabot de Izreel.
Issa adi iscrittu littarasa cũ su nòmini de Acab, ddas adi sizillàdasa cũ su sizillu suu, accoa ddas adi ispedìasa a is antziànusu e a is cumandàntisi chi bivìanta mẽ ĩ sa tzittadi de Nabot.
Mẽ ĩ littarasa adi iscrittu: “Avvertei sa zenti ca ddu esti  ũ zaunzu (*) e fadei setzi a Nabot mẽ ĩ sa primu nera, ĩ mesu de su pópulu. De fronti a issu fadei setzi dus ominisi de intrànnia màbasa, chi dd’incrùppinti nendi: Asi frastimau a Déusu e a su rei! Accoa pottaincheddu a fòrasa e boccheideddu  a cròppusu de pedra.
Is ominisi de sa tzittadi de Nabot, is anziànusu e is cumandàntisi chi bivìanta mẽ ĩ sa tzittadi sua anti fattu commenti ddis ‘iada cumandau Zezabelli, commenti fìada iscrittu mẽ ĩ littarasa chi ddis ‘ìada mandau.
Anti avvértiu sa zenti ca ddui fiada ũ zaunzu e anti fattu setzi a Nabot ĩ sa primu nera ĩ mesu de su pópulu. Funti benniusu dus ominisi de intrànnia màbasa e si funti setziusu de fronti a issu. Cùstusu anti incruppau a Nabot nendi: “Nabot adi frastimau a Déusu e a su rei.
Chi dd’anti bogau a fòrasa de sa tzittadi e dd’anti mottu a cròppusu de pedra. Appùstisi  anti mandau cummassiõi a Zezabelli: “Nabot esti istéttiu bocchiu a cròppusu de pedra.
Candu adi intèndiu ca Nabot fìa mottu, adi nãu a Acab: “Ajò tui!  Poĩdì meri de sa ‘inza de Nabot de Izreel, chi sì fìada arriffiuttau de ti dda bendi, ca puita Nabot esti mottu.
Candu adi inténdiu ca Nabot fiada mottu, Acab si nd’esti pesau po andai a sa binza de Nabot e si ‘ndi ponni meri.

Note alla traduzione

(*) Zaunzu – digiuno
A Riola si dice “zaunzu”, ma se si vuole dire “a digiuno” si dice “a sa zaũa”.

Traduzione di Benedetto Sulas - Tutti i diritti riservati.

Nessun commento:

Posta un commento